Ahmet ÖZTÜRK

Ahmet ÖZTÜRK

Emlak İstimlak Müdürü
0 442 317 05 95

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Palandöken Belediyesine ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kamulaştırma hizmetleri, belediyeye ait taşınmazların satış ve kiralanması işlemlerin takibini yapmak.

 Yetki ve Sorumluluklar

Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmaz malların(gayrimenkuller) kayıtlarını düzenli bir şekilde tutarak takip ve kontrolünü gerçekleştirmek,

Belediyemiz hizmet binaları, lojman, işhanları, dükkan ve işyerleri gibi belediye mülkleri yaptırılmasını veya satın alınmasını sağlamak.

Yasalara göre Belediyenin gayrimenkullerini değerlendirmek ve 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihale yolu ile kiraya verilmesi için ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğüne intikal ettirmek.

2942 sayılı yasa hükümlerine göre mevzuat çerçevesinde işlemlerini yapmak, ita amirlerine ve ilgili birimlere (Belediye Encümenini, Belediye Meclisi) sunmak.

Belediye sınırları içindeki Belediyenin taşınmaz mallarının denetimi ile yetkili bulunmak, aksaklıkları düzeltmek.

Takdir komisyonunun teşkilini sağlamak, ita amirlerine onaylatmak.

2981/2390 sayılı imar affı yasası ve yönetmelikleri gereği Belediye ve Maliye Hazinesine ait taşınmazlarla ilgili işlemleri yaptırmak.