Kayhan ÇELİK

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Telefon: 4423170595

E-Posta: yapikontrol@palandoken.bel.tr

Müdürlük Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Palandöken ilçesi sınırları dahilindeki bütün mahallelerde ruhsatlı ve ruhsatsız yapılmakta olan bütün inşaatların bir program dahilinde 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde; ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapı denetimini yapar. İmar planlarına uygun olarak ilçenin yapılaşmasını sağlar.

Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz kaçak yapı birimi ve yapı denetim biriminden oluşmaktadır.

Kaçak Yapı Birimi

a)Ruhsatsız ve Ruhsat eklerine aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelelerde bulunmak, belediye sınırları içerisindeki her türlü inşaat faaliyetinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, inşaatların ruhsat ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalışmalar yapmak, Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,

b) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak ve tebliğ edilemezse bir örneğini mahalle muhtarına bırakmak, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırılık giderilmediği durumunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre ilgililer hakkında idari para cezası uygulamak.

c) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre süresinde ruhsat almayan veya ruhsata aykırılıklarını gidermeyen yapıların yıkım kararlarını almak.

d) Belediye Encümeninin ruhsatsız veya ruhsata aykırı binalara verdiği yıkım kararlarının yerine getirilmesi için yıkılacak binaların konumunu Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

e)TCK’nın 184.maddesi kapsamında yapılan fiillerin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun yapılması için gerekli yazışmaların yapılması.

f)Faaliyeti durdurulmuş inşaatta eksikliklerin giderilmesi durumunda, inşaatın devamına izin vermek.

g) Yapı Kontrol Müdürlüğüne gelen şikâyet dilekçelerinin yerinde incelenerek gerekli işlemlerin yapılması.

h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve diğer müdürlükler ile koordineli çalışmak.

Yapı Denetim Birimi

a) Ruhsat ve ruhsat eki projelerine uygun olarak inşa edilmesini denetlemek amacı ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde inşaatların kontrolleri yapılarak, yapı denetim hizmet bedellerine esas hakedişlerin onaylanması ve yapı denetim kuruluşuna ödenmesi.

b) Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan Yapı Denetim Sisteminden hakediş ve seviye takiplerini yapmak, işyeri teslim tutanağını onaylamak.

c) Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması, denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması, izin belgesinin iptal edilmesi veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişiğinin kesilmesi halinde yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça yapının devamına izin verilmemesi için kaçak yapı birimine bildirilmesi ve yapının o andaki durumunu belirleyen bir tespit tutanağının üç işgünü içinde düzenlenerek bir kopyasının Yapı Denetim Komisyonuna gönderilmesi.

d) Bir sonraki yıla devreden işlerde, yılsonu itibariyle seviye tespit tutanağı düzenlenmesi.

e) İnşaatın tamamlanmasını müteakiben tanzim edilen iş bitirme tutanağı incelenerek, on beş iş günü içinde onaylanması veya var ise eksikliklerinin neler olduğu belirtilerek, giderilmesinin gerektiği yazılı olarak bildirilmesi. Eksikliklerin giderilmesinden sonra verilen iş bitirme tutanağının iki iş günü içinde onaylanması.

e) Görevden ayrılan denetçi, şantiye şefi yerine 30 gün içinde yenisi görevlendirilmediği takdirde yapı tatil tutanağı düzenlenmesi için kaçak yapı birimine bildirilmesi.

f) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere yapı denetim kuruluşunca uyulmaması halinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirimde bulunulması.

,

Palandöken Her Yerde

İlçemizdeki etkinlik ve haberlerden öncelikli haberdar olmak için kaydolabilirsiniz.

PALANDÖKEN BELEDİYESİ

Adnan Menderes Mh. Yavuz Sultan Selim Blv.
No:4 25070 Palandöken / ERZURUM

(0442) 317 05 94

palandoken@palandoken.bel.tr